Menu
INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vážený používateľ,

Prečítajte si nasledujúce informácie týkajúce sa spracovania spoločnosti Magboss Spoločnosť s ručením obmedzeným sp. K. Varšave svoje osobné údaje v súlade s platnými predpismi.

Dňa 25. mája 2018 sa začala uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "RODO").

Preto by sme vás chceli informovať o spracovaní vašich údajov a pravidlách, na ktorých sa budú vykonávať. Prečítajte si nasledujúce informácie a - ak si to želáte dodatočne - poskytnite nepovinné súhlasy v súlade s nižšie uvedeným formulárom. Pamätajte si, že tieto súhlasy môžete vždy odobrať.

Čo sú osobné údaje a o akých údajoch hovoríme?

Osobné údaje sú podľa RODO informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. V prípade použitia našich webových stránok sú takéto údaje napríklad meno, priezvisko, adresa, číslo bankového účtu, telefónne číslo, e-mailová adresa, daňové identifikačné číslo, adresa IP. Tieto údaje sa zhromažďujú ako súčasť používania internetového obchodu.

Kto bude správcom vašich údajov?

Administrátor vašich dát bude Magboss spoločnosť s ručením obmedzeným sp. K. so sídlom vo Varšave na ul. Prapor AK "Karpaty" 3/11, 00-712 Varšava.

Ktorá inštitúcia je orgánom dohľadu nad osobnými údajmi?

Dozorným orgánom v oblasti osobných údajov je predseda Úradu pre ochranu osobných údajov. Nezabudnite, že máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

Na aké účely a na akom základe spracovávame vaše osobné údaje?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na právnom základe vyplývajúcom z GDPR. V prípade použitia našich služieb sa vyskytnú nasledovné:

potreba spracovania na uzatvorenie alebo vykonanie zmluvy, ktorej ste stranou. Ak teda uzavrúme s Vami kúpnu zmluvu, môžeme vaše dáta spracovať v rozsahu potrebnom na ich implementáciu. Bez tejto možnosti vám nebudeme schopní poskytnúť výkonnosť kúpnej zmluvy a nebudete môcť využívať služby nášho online obchodu.

nevyhnutnosť spracovania na účely vyplývajúce z právne odôvodnených záujmov, ktoré sme vykonali. Základňa je použiteľný v prípadoch, keď je spracovanie oprávnené, pretože naše odôvodnené potreby, ktoré zahŕňajú potrebu poskytovať bezpečnostné služby predaja (napr. Skontrolujte, či je váš účet nezaregistruje neoprávneným osobám), takže štatistická meranie, zlepšovanie našich služieb a ich prispôsobenie potrebám a pohodliu používateľov (napr. prispôsobenie obsahu služieb), ako aj marketing a propagáciu vlastných služieb správcu;

nevyhnutnosť plniť zákonné povinnosti, ktoré nás zaťažujú napríklad povinnosťami archivácie, povinnosťami súvisiacimi s vydávaním účtovných dokladov;

potreba spracovania na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov;

Váš dobrovoľný súhlas. Je to nevyhnutné najmä vtedy, keď Vám poskytnú marketingové služby tretie strany a keď poskytujeme takéto služby tretím stranám. Ak chcete zobraziť reklamy, ktoré vás zaujímajú (napríklad produkt, ktorý budete potrebovať), inzerenti a ich zástupcovia musia byť schopní spracovať vaše údaje. Udelenie súhlasu je tiež potrebné, aby ste si mohli na našej stránke vytvoriť zákaznícky účet. Udelenie takého súhlasu je úplne dobrovoľné a nemusíte ho dať, ak nechcete. 

Ako dlho spracujeme vaše údaje?

Vaše údaje budú spracované, kým nebude existovať základ pre spracovanie

V prípade potreby dát pre plnenie zákazky - do doby jej výkonu, ako aj neskôr, teda až do uplynutia premlčacej lehoty všetky nároky vyplývajúce zo zmluvy.

v prípade nevyhnutnosti na účely vyplývajúce z legitímnych záujmov, ktoré sledujeme - počas trvania týchto záujmov;

v prípade potreby údajov na splnenie našich zákonných povinností - až do uplynutia platnosti týchto povinností;

v prípade súhlasu - kým nebude stiahnutý alebo obmedzený.

Kto môžeme previesť svoje údaje?

Podľa súčasného zákona, vaše dáta môžu byť prenášané do ich procesory naším menom, napr. Subdodávatelia našu poskytovatelia služieb naším menom servisný personál, účtovníctvo, dane, účtovníctvo, IT a osôb oprávnených na získanie údajov na základe existujúcich právnych predpisov, napr. U súdov alebo orgánov činných v trestnom konaní, keď predložia riadnu žiadosť založenú na vhodnom právnom základe.

Štatistiky návštevnosti webu

Stránka používa nástroj Google Analytics. Údaje sú zhromažďované všeobecne pre celú webovú stránku a nebudú použité na automatické rozhodovanie, ktoré by ovplyvnilo vašu právnu situáciu.

Aké sú vaše práva k vašim údajom?

Máte právo požadovať prístup k údajom, opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania. Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracované na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Okrem toho máte právo vzniesť námietky a máte právo na prenos údajov.

 

Statistika návštěvnosti webu

 

Stránky používají nástroj Google Analytics. Data jsou shromažďována obecně pro celou webovou stránku a nebudou použita k automatickému rozhodování, která by ovlivnila vaši právní situaci.

 

Jaká jsou vaše práva k vašim datům?

 

Máte právo požadovat přístup k údajům, opravám, vymazáním nebo omezením jejich zpracování. V rozsahu, v jakém jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli stáhnout. Navíc máte právo na námitku a máte právo na přenos dat.

up
Sklep internetowy Shoper.pl